Ekologická elektrická
energia z biomasy

Zásobujeme viac ako 7000 domácností v Bardejove

Tepelné hospodárstvo Bardejov

V januári 2010 začala elektráreň na biomasu v Bardejove produkovať ekologickú elektrickú energiu. Okrem toho zásobuje viac ako 7 000 bardejovských domácností teplom, vyrobeným z obnoviteľných zdrojov a lacnejším ako zo zemného plynu. Elektráreň na biomasu v Bardejove je jediným zariadením svojho druhu na Slovensku. Použité rakúske technológie umožňujú kombinovanú, vysoko účinnú výrobu elektrickej a tepelnej energie na báze obnoviteľného zdroja a predstavujú technickú špičku v Európe.

Investorom a prevádzkovateľom elektrárne na biomasu je spoločnosť TEHO Bardejov, s.r.o. V súčasnosti je elektráreň v skúšobnej ročnej prevádzke, počas ktorej sa musia robiť povinné merania emisií. Ak kontinuálne meranie preukáže, že prevádzka elektrárne neprodukuje nadnormatívne znečistenie, dostane prevádzkovateľ povolenie na trvalú prevádzku.

Rakúske technológie

Rakúske technológie, použité v elektrárni na biomasu sú špičkou vo svojej oblasti, ich dodávateľom je firma RIEGLER & ZECHMEISTER GmbH,

ktorá už 20 rokov vyvíja vysoko moderné kotlové zariadenia pre tepelné elektrárne a elektrárne na biomasu. Predajom elektrickej energie, distribúciou a predajom tepelnej energie vyrobenej v elektrárni na biomasu v Bardejove je firma TEHO Bardejov s.r.o. Táto spoločnosť podpísala na 20 rokovs firmou Bardterm s.r.o., správcom tepelného hospodárstva mesta, kúpnu zmluvu o predaji tepla na 20 rokov. Spoločnosť garantuje odberateľom tepla cenu, ktorá je o 10% nižšia ako cena tepla produkovaná spaľovaním zemného plynu.

Štruktúra centrálneho zásobovania teplom v Bardejove

Mesto Bardejov

Vlastník kotolní a teplovodnej distribučnej siete

TEHO Bardejov s. r. o.

Vlastník elektrárne na biomasu a horúcovodnej ditribučnej siete, výrobca tepla

Bardterm s. r. o.

Odberateľ a distribútor tepla

Bardenergy s. r. o.

Distribútor tepla

Koneční odberatelia tepla

Možní noví odberatelia tepla

Vybrané technické údaje a parametre
kogeneračnej jednotky

  • spracuje ročne cca 100 000 m3 drevnej hmoty (štiepky) – čo predstavuje dennú spotrebu 12 – 15 kamiónov dreva,
  • tepelný výkon zariadenia je 25 MW, vyrobí a dodá cca 200 000 – 250 000 GJ tepla ročne pre svojich zákazníkov,
  • elektrický výkon je 8 MW, ročne vyrobí 65 000 MWh elektrickej energie,
  • na jej obsluhu postačujú 6 ľudia,
  • 2 filtrovacie systémy zachytávajú popol: v prvom sa zbiera popolček, ktorý je ešte raz spálený,
  • v druhom sa zachytávajú mikroskopické častice,
  • popol sa môže použiť ako hnojivo v poľnohospodárstve.

Výstavba elektrárne na
biomasu v Bardejove

V roku 2007 Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schválilo zmluvu na podporu investície pre TEHO Bardejov s.r.o.Samotná výstavba začala v novembri 2008, generálnym dodávateľom stavby bola firma URBAS GmbH. V polovici októbra 2009 boli ukončené montáže technológie a na elektrárni začali prebiehať individuálne skúšky jednotlivých prvkov technológie. V mesiaci november 2009 sa s prestávkami oživovali výmenníkové stanice tepla situované v kotolniach spoločnosti Bardterm s.r.o.. Začalo sa postupné nahrádzanie výroby tepla zo zemného plynu.

V decembri sa začala pripájať turbína s generátorom a prebiehali skúšky dodávok elektrickej energie do distribučnej siete VSD, a.s. V januári 2010 bola zahájená skúšobná prevádzka (trvá 1 rok), počas ktorej budú prebiehať povinné emisné merania a synchronizácia dodávok elektrickej a tepelnej energie. Avšak už od januára 2010, v zmysle zmluvného záväzku investora, cena tepla pre obyvateľov mesta napojených na rozvody Bardterm s.r.o. je o 10% nižšia, ako bola odsúhlasená cena pre rok 2010 pri výrobe tepla na báze zemného plynu.

Okrem samotnej stavby budovy a sprevádzkovania technológie súčasťou diela bolo aj vybudovanie 6,5 km teplovodného potrubia, ktorým sa pripojilo 12 kotolní na dodávky tepla, produkovaného elektrárňou na biomasu. To bolo spojené s rozkopávkami v meste, pričom sa však investor zaviazal uviesť cesty i chodníky do pôvodného stavu, resp. aj vynoviť ich v plnom profile. Posledné úpravy sa uskutočnia na jar v roku 2010, po zime, kedy sa dá ešte predpokladať, že zasypané výkopy „sadnú“.

TEHO Bardejov s. r. o.
Staré Grunty 7A,
Bratislava- mestská časť Karlova Ves 841 04

IČO: 51848520
DIČ: 2120821857
IČ DPH: SK2120821857

Ing. Jiří Šmíd
Konateľ
tel: +420 608 735 526
e-mail: j.smid@volny.cz

Ing. Jaroslav Hanzely
Riaditeľ
tel: +421 917 639 305
e-mail: hanzely@tehobardejov.sk

Prevádzka:

TEHO Bardejov s. r. o.
Štefánikova ul. 3842
085 01 Bardejov
GPS: N49°18´00.9´´ E021°14´57.2´´

Ing. Dominik Paľa
Vedúci prevádzky
Tel.: +421 917 667 439
Email: prevadzka@tehobardejov.sk