ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Rozvoj regiónu

Na Zemi sa zmenšujú zásoby fosílnych palív a čoraz viac sa zdôrazňuje prechod na obnoviteľné zdroje – vietor, slnko, zemské teplo a biomasa. Problémom pri výrobe tepla je aj závislosť na dodávkach zemného plynu z Ruskej federácie, čo sa najvypuklejšie ukázalo na prerušení dodávky plynu na viac ako 14 dní v januári 2010.

Výroba tepla v elektrárni na biomasu prináša energetickú nezávislosť od dodávok zemného plynu, ktorý sa používal na výrobu a zásobovanie teplom aj v Bardejove.

Nahradením klasických fosílnych palív (zemný plyn, uhlie) domácim ekologickým zdrojom – biomasou, resp. inými obnoviteľnými zdrojmi energie dosiahneme okrem zníženia emisii skleníkových plynov aj to, aby peniaze zostávali v regióne a neodtekali za hranice.

Pestovanie a príprava biomasy v lokálnych podmienkach zabezpečí taktiež vytvorenie nových trvalých pracovných miest a to aj v oblastiach, ktoré nie sú z dôvodu nedostatočne vybudovanej infraštruktúry atraktívne pre zahraničných investorov.

Benefity pre občanov mesta a odberaťeľov tepla, pre mesto Bardejov

 • zníženie ceny tepla o 10 % oproti cene tepla vyrábaného zo zemného plynu – cca 100 EUR pre domácnosť za rok
 • zníženie potreby plynu znamená nezávislosť mesta od dodávok plynu, resp. iných primárnych energetických zdrojov a bezproblémové zásobovanie teplom aj v čase „plynovej krízy“
 • využitie odpadovej drevnej hmoty, či už z výroby, alebo z čistenia lesov, z mestskej zelene, zabezpečenie odbytu drevného odpadu pre drevospracujúci a lesnícky priemysel v okolí počas celého roka
 • nový zdroj elektrickej energie zabezpečí vylepšenie pomerov elektrickej siete v meste, zníženie možných výpadkov napájania, napomôže potenciál pre rozvoj podnikateľských subjektov v meste
 • 12  starých kotolní je nahradených 1 Kogeneračnou jednotkou, ktorá sa nachádza na periférii mesta, v priemyselnej zóne
 • odbúranie investícií do starých kotolní, následne bude sa môcť viac a efektívnejšie investovať a skvalitňovať rozvody tepla, čím sa ušetria ďalšie náklady pre obyvateľstvo
 • vybudovaním primárnych rozvodov sa vytvára možnosť lacnejšieho tepla aj pre tých občanov, resp. podnikateľské subjekty, ktoré doteraz neboli, alebo nemali možnosť sa pripojiť k distribučnej sieti Bardterm s.r.o.
 • nepriame – sekundárne zvýšenie zamestnanosti pri čistení lesov po ťažbe, príprave paliva a logistike (cca 300 ľudí na každých 100 000 m3 drevnej hmoty)
 • financovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných mestom Bardejov
 • firma Bardenergy s.r.o. prispeje ročne na kultúrne a športové aktivity v meste sumou viac ako 33 000 EUR (1 mil. Sk) a vybuduje v roku 2010 Detský park
 • 5.12. 2009 firma venovala všetkým občanom mesta drevený betlehem,
 • v priebehu prevádzkovania zdroja od roku 2009 do súčasnosti bolo na centrálny zdroj pripojených ďalších 16 objektov.

TEHO Bardejov s. r. o.
Staré Grunty 7A,
Bratislava- mestská časť Karlova Ves 841 04

IČO: 51848520
DIČ: 2120821857
IČ DPH: SK2120821857

Ing. Jiří Šmíd
Konateľ
tel: +420 608 735 526
e-mail: j.smid@volny.cz

Ing. Jaroslav Hanzely
Riaditeľ
tel: +421 917 639 305
e-mail: hanzely@tehobardejov.sk

Prevádzka:

TEHO Bardejov s. r. o.
Štefánikova ul. 3842
085 01 Bardejov
GPS: N49°18´00.9´´ E021°14´57.2´´

Ing. Dominik Paľa
Vedúci prevádzky
Tel.: +421 917 667 439
Email: prevadzka@tehobardejov.sk